flag1 flag2 fb
שירותים נוטריוניים

במשרדנו שני נוטריונים, המספקים את כל מכלול השירותים הנוטריוניים הקבועים בחוק.

בהתאם לחוק הנוטריונים תשל"ו-1976 (להלן "החוק"), מוסמך נוטריון לאשר ולאמת, בין היתר, את המסמכים שלהלן:

(1) לאמת חתימה על מסמך, לרבות על מסמכי בנק, מסמכים רשמיים אחרים ויפויי כוח. יודגש, כי יפוי כוח בין אדם לאדם, כגון יפוי כוח לבצע בשם אדם פעולות משפטיות שונות, כמו טיפול בחשבון בנק, טיפול ברשויות, טיפול בנכסים ובזכויות וכיוצב', מחייב אישורו של נוטריון.

(2) לאשר נכונותו של העתק מסמך וכן לאשר נכונותו של תרגום מסמך.

(3) לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת, ובכלל זה לאשר צוואה.

(4) לאשר שאדם פלוני חי.

(5) לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה.

כמו כן, רשאי נוטריון לאשר ולאמת הסכם ממון בין בני זוג, ובלבד שנערך קודם לנישואין.

בנוסף, אנו מציעים ללקוחותינו שירות אישי לאישור ואימות מסמכים נוטריונים בבית הלקוח, ללא צורך להגיע למשרדנו. השירות מותנה בתשלום הקבוע בחוק לביצוע פעולות מחוץ למשרד וככל הנדרש, באישור רפואי מתאים בדבר כשירות מבקש האישור.