flag1 flag2 fb
משק הדלק והאנרגיה

משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בתחום משק הדלק והאנרגיה, לרבות בעניינים שלהלן:

תביעות נגד חברות הדלק, לרבות לצורך אכיפה/ביטול הסכמים, תשלומי עמלות והסדרי זכיינים.

ניהול משאים ומתנים ועריכת הסכמי הפעלה, זכיינות, אספקה, בלעדיות וכיוצב'.

הקמת חברות דלק.

טיפול ברכישת קרקעות להקמת תחנות תדלוק ושירותי דרך ובשינויי יעוד למטרות אלו.

טיפול בזכאות לקבלת תחנות תדלוק של נכי צה"ל למול משהב"ט ומינהל מקרקעי ישראל.

ייצוג בעלי תחנות תדלוק מול תביעות והסדרים כלפי הרשויות השונות, לרבות המשרד לאיכות הסביבה.

ייצוג בהליכי תביעה בענייני רישוי עסקים, איכות הסביבה וכיוצב'.

טיפול בשכירויות בתוך שטח תחנות תדלוק.