flag1 flag2 fb
התחדשות עירונית - תמ"א 38

משרדנו מתמחה בטיפול, בקידום ובליווי פרויקטים של התחדשות עירונית, ובכלל זה פרויקטים של תמ"א 38 חיזוק והריסה.

אנו מתמחים בייצוג דיירים ויזמים, בכל שלבי הפרויקט ותוך מתן שירות אישי, מקצועי, זמין ונגיש.

תמ"א 38 הנה תכנית מתאר ארצית, שנועדה בבסיסה לאפשר חיזוק מבנים קיימים, לרבות בתים משותפים שהוקמו לפני שנת 1980, שאינם עומדים בדרישות התקן לעמידות מבנים ברעידת אדמה, תוך קבלת היתרי בנייה לחיזוק מבנים וכן לתוספות בנייה, תוך קבלת הקלות מס ופטורים משמעותיים, וזאת כדי ליצור תמריץ לביצוע החיזוק.

התיקון לתמ"א 38 (תמ"א 38/2), הרחיב את היריעה ובהתאם לו, חלף חיזוק הבניין והוספת דירות למבנה הקיים, ניתן להרוס הבניין הישן ולבנות בניין חדש תחתיו (כבדומה לפרויקטים מסוג "פינוי-בינוי"), תוך חובה להוסיף מקומות חנייה לכל בעלי הדירות, בניית לובי מודרני וממ"ד בכל דירה.

התיקונים הנוספים שנערכו לתמ"א 38, הרחיבו את גדר ההקלות ליזמים ולבעלי הדירות כאחד.

באופן זה, זכאים בעלי הדירות לקבל דירה חדשה בבניין חדש לחלוטין, להשביח באופן ניכר את דירתם ולהינות ממגורים בבניין חדש ומודרני, וזאת ללא כל הוצאה כספית, שכן כל התשלומים והעלויות, המיסים והאגרות הכרוכים בעסקה לרבות אלו החלים על בעלי הדירות (כגון מס שבח, היטל השבחה, שכ"ט בא כוח הדיירים וכיוצב'), משולמים ע"י ועל חשבון היזם/הקבלן עמו התקשרו בעלי הדירות. במהלך בניית הבניין החדש, מפונים בעלי הדירות מדירותיהם למגורים בשכירות, המשולמת ע"י היזם/הקבלן עמו התקשרו.

לצפייה בדוגמאות פרויקטים בהם מטפל וטיפל משרדנו נא לחץ/לחצי על הקישור.

ראה/י גם -  המדריך לתמ"א 38 לבעל הדירה הזהיר