flag1 flag2 fb
דיני עבודה

המשרד עוסק במגוון רחב של נושאי תעסוקה, ומייצג עובדים ומעסיקים במגזר הפרטי.

המשרד מספק יעוץ שוטף למעסיקים בכל הקשור והנוגע לדיני עבודה והתנהלות העסק מול עובדיו.

המשרד מטפל בתביעות שונות הקשורות ליחסי עובד-מעביד, לרבות תביעות הלנת שכר, תביעות לפיצויי פיטורין, תביעות בגין אי מתן הודעה מוקדמת ואי מתן זכות שימוע, אי תשלום דמי חופשה/הבראה/פנסיה וזכויות אחרות של העובד.

המשרד עוסק בעריכת הסכמי עבודה במגוון תחומים, לרבות בתחום ההי-טק, משק האנרגיה והדלק ועוד.