flag1 flag2 fb
פרסומים וחדשות

רעיון אינו מהווה זכות יוצרים ואינו מקים "הגנה" משפטית להוגה הרעיון

פרסומים וחדשות >>

הגיתם רעיון עסקי כלשהו? בחרתם לגלותו, לשתפו או להציעו לאחרים, למשל לשותפים או משקיעים פוטנציאליים?, היזהרו! הרעיון שהגיתם אינו מוגן בזכויות יוצרים ואינו מקנה לכם זכויות או הגנות משפטיות שיש בהן כדי למנוע את העתקתו או יישומו ע"י כל גורם אליו פניתם.

בהתאם לס' 5(1-2)' לחוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 נקבע, כי לא קיימת זכות יוצרים ברעיון או בתהליך ובשיטת ביצוע.

המשמעות היא, שבפועל וברגע שהוגה הרעיון בחר לשתפו עם אחרים, יכול כל גורם אליו פנה לפעול למימוש וליישום הרעיון, וזאת ללא שיתוף הוגה הרעיון, שכן אין ברעיון לבדו כדי להקים להוגה הרעיון זכויות ו/או הגנות משפטיות מפני העתקתו ואין להוגה הרעיון דרך להבטיח את "בעלותו" או את "זכויותיו" ברעיון שהגה.

מאידך, ניתן ואפשר להגן על זכויותיו של הוגה הרעיון באמצעים שונים אחרים, לרבות באמצעים חוזיים כדוגמת "הסכם סודיות ושמירת זכויות" (המכונה גם:NDA – Non Disclosure Agreement), המעגן את זכויות הוגה הרעיון ברעיון, בין היתר, בעניינים שלהלן:

1.  הצהרת מקבל המידע בדבר זכויות הוגה הרעיון ברעיון.

2. התחייבות מקבל המידע בשמירת סודיות בכל הקשור ברעיון ואיסור על מקבל המידע לגלות הרעיון לכל גוף או גורם.

3. התחייבות מקבל המידע להימנע משימוש ברעיון, לכל מטרה ובכל דרך ואופן, וזאת שלא באמצעות הוגה הרעיון.

בפסק דינו של ביהמ"ש העליון בערעור אזרחי 2682/11, שהתפרסם ביום 20.5.13, נדון המקרה שלהלן:

המשיב בערעור הגה רעיון לאיתור בעלי כלבים שהותירו את גלליהם ברשות הרבים, וזאת באמצעות דגימת DNA והשוואתה למאגר גנטי שיוקם תוך שימוש בדגימות רוק שיילקחו מכלבים. המשיב הציג את הרעיון בפני המערערת, עיריית פ"ת, שהביעה התעניינות רבה והחלה בביצוע בדיקות ופעולות רבות לצורך בחינת הרעיון ויישומו.

בסופו של יום, בחרה המערערת ליישם ולבצע הרעיון ללא שיתוף המשיב, שהגיש נגדה תביעה במסגרתה ביקש לקבוע, כי הנו הבעלים של זכויות היוצרים ברעיון. ביהמ"ש המחוזי קיבל את עמדת המשיב ומכאן, ערעורה של עיריית פ"ת לביהמ"ש העליון.

בפסה"ד, הפך ביהמ"ש העליון את קביעת ביהמ"ש המחוזי ופסק, "סעיף 5 לחוק זכות יוצרים מונה במפורש רשימה של "יצירות" שעליהן לא תחול זכות יוצרים כמשמעה בסעיף 4 לחוק, ובהן גם "רעיון" (סעיף-קטן (1)) ו"תהליך ושיטת ביצוע" (סעיף-קטן (2)). כלומר, על-פי החוק, אין זכות יוצרים ברעיון ולא בתהליך ושיטת ביצוע; על-פי החוק, יש זכות יוצרים בדרך ביטוי של רעיון ושל תהליך ושיטת ביצוע... במקרה דנא, כל שהוכח בביהמ"ש המחוזי הוא כי עיריית פתח תקווה ישמה את הרעיון שביסוד יצירתו של המשיב, קרי – הקמת מאגר DNA באמצעות דגימות רוק שתילקחנה בהסכמת בעלי הכלבים. ואולם, לא הוכח כי עיריית פתח תקווה "העתיקה" את דרך הביטוי שבמסגרתו הובע הרעיון, קרי – המצגת והצעת המחקר של המשיב. בנסיבות אלה – כשמדובר בישום רעיון של המשיב על-ידי עיריית פתח תקווה, להבדיל מהעתקת דרך ביטויו של הרעיון – דינו של הערעור להתקבל".

אז בפעם הבאה שאתם "ממציאים את הגלגל", דאגו לקבל ייעוץ משפטי מתאים ולהיערך בהתאם מראש.

 

חזרה

תמ״א 38 מאמרים

ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

משרדנו קיבל על עצמו את ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

פרויקט תמ"א 38 (2) ברח' עטרות 15 ברמת גן

משרד נ. תבור מייצג את דיירי הבניין שברח' עטרות 15 בר"ג בפרויקט תמ"א 38 (2), במסגרתו ייהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר, לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.