flag1 flag2 fb
פרסומים וחדשות

הקושי באכיפת חוזה מחמת שיהוי

פרסומים וחדשות >>

אכיפת החוזה הנה הסעד העיקרי שעה שמדובר בהפרתו.

מנגד, מצוי סעד הביטול, המקנה לנפגע הזכות לבטל ההסכם מחמת הפרתו.

בבחירת הסעד הרצוי, ניתן משקל ממשי להתנהגות הצדדים ממועד ההפרה ויכול, שמחמת השיהוי בו נהגו, לא תתאפשר האכיפה.

בס' 3 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970נקבע כדלקמן:

הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה:

(1)   החוזה אינו בר-ביצוע;

(2)   אכיפת החוזה היא כפיה לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי;

(3)   ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית משפט או לשכת הוצאה לפועל;

(4)   אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות הענין.

בפסיקת בתי המשפט נקבע, כי גם אם האכיפה הנה ברת ביצוע בהתייחס להוראות החוק שדלעיל, עדיין יכול ביהמ"ש לקבוע כי אין עוד מקום לאכיפת ההסכם, וזאת בין היתר מחמת שיהוי.

"מצידו של הנפגע יישקלו, בין היתר: מידת תרומתו להתרחשות ההפרה מראש (שיקולי אשם תורם), מידת תרומתו למזעור נזקי ההפרה לאחר התרחשותה (שיקולי הקטנת נזק), מידת נכונותו לשתף פעולה עם הצעות פשרה סבירות של המפר לתיקון נזקי ההפרה וכל ביטוי אחר להתנהגות תמת-לב (או להפך) של הנפגע ביחסיו עם המפר. הפרה של החוזה מצד הנפגע כלפי המפר, במיוחד אם היא יסודית, מהווה שיקול נכבד הפועל להטיית מאזן הצדק לרעתו."

גבריאלה שלו – דיני חוזים – התרופות, עמ' 234

"ראוי לציון השיקול של שיהוי מצד הנפגע בהגשת התביעה לאכיפה. עיכוב חסר הסבר ובלתי מוצדק בפתיחת הליכים משפטיים לאכיפת החוזה עלול להתפרש כוויתור מצד הנפגע על זכותו לאכיפה. לחלופין, עלולה השתהות הנפגע ליצור מניעות בפני הסתמכות על הזכות לתבוע אכיפה, במיוחד היא גרמה למפר לשנות את מצבו לרעה".

גבריאלה שלו – דיני חוזים – התרופות, עמ' 235

על אף שבפסיקה קיימים מקרים בהם העדיף ביהמ"ש את האכיפה על פני ביטול ההסכם (ע"א 4161/91 עטיה נ. אור פ"ד מז(3) 366), וזאת חרף שיהוי בו נקט הנפגע מההפרה הנטענת, עדיין שיקולי מאזן הנזק ושיקולי השפעת הצו לאכיפה על רווחת המפר למול ובהשוואה להשפעתו של צו לתשלום פיצויים, יהוו מדד מרכזי לבחינת שאלת האכיפה.

"במקרה דנן, המשיבים הפרו את החוזה ככר שלוש שנים וחצי לפני הודעת הביטול, אולם גם אם המדובר בתקופה בת שנה, כנטען על-ידי המערער, הרי גם היא אינה סבירה לאור נסיבותיו המיוחדות של העניין, אשר בו יש ליתן תוקף לשאיפה להבהרת המצב המשפטי ולמניעת מצב שבו ימתין הנפגע וישהה את החלטתו אם לעשות שימוש בברירת הביטול או לדבוק בחוזה חרף ההפרה"

על המפר להוכיח את סייגי האכיפה, כשהשיהוי בו נהג ישמש נגדו, בין היתר, מאחר והשיהוי לכשלעצמו מהווה חוסר תום לב.

 

חזרה

תמ״א 38 מאמרים

ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

משרדנו קיבל על עצמו את ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

פרויקט תמ"א 38 (2) ברח' עטרות 15 ברמת גן

משרד נ. תבור מייצג את דיירי הבניין שברח' עטרות 15 בר"ג בפרויקט תמ"א 38 (2), במסגרתו ייהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר, לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.