flag1 flag2 fb
פרסומים וחדשות

הסכמי "קבלן עצמאי" והוספת "סעיפי גדרון"

פרסומים וחדשות >>

הסכמי "קבלן עצמאי" והוספת "סעיפי גדרון"

שאלת קיומם של יחסי עובד ומעביד נבחנת ע"י בתי הדין לעבודה במנותק מההסכמות ומההסכמים שנערכו בין הצדדים. התקשרות עם קבלן עצמאי בהסכם הנושא כותרת "הסכם קבלן עצמאי", אינה מהווה בטוחה כלשהי לאי קיומם של יחסי עובד ומעביד, גם אם הדבר הוצהר והוסכם מפורשות ע"י הצדדים בהסכם.

תהא התקשרות הצדדים אשר תהא, יחסי הצדדים יבחנו ע"י בית הדין עפ"י המבחנים הקבועים לבירור קיומם של יחסי עובד ומעביד.

"סעיפי גדרון" נועדו לקבוע, כי שעה ש"קבלן עצמאי" בוחר בהתקשרות מסוג זה ושעה שהתמורה המשולמת לו גבוהה באופן מהותי מזו שהיתה משולמת לו באם היה עובד שכיר מן המניין, אזי ועת יטען "קבלן עצמאי" זה לקיומם של יחסי עובד ומעביד, יוכל מי שנקבע כי הוא "המעסיק" לטעון לקיזוז ולהשבת ההפרש בין התמורה ששולמה ל"קבלן" בפועל לבין השכר שהיה משתלם לו, לו היה עובד שכיר מן המניין.

"סעיפי גדרון" נועדו למנוע מצב בו "הקבלן" יזכה מן ההפקר פעמיים. גם בדרך של קבלת תמורה גבוהה באופן ניכר מהשכר שהיה משתלם לעובד וגם בדרך של קבלת הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד. מכאן, שסעיפים אלו מהותיים ביותר.

"סעיפי גדרון" משמשים כלי עזר לבחינת שכרו של הטוען לקיומם של יחסי עובד ומעביד, תוך אבחנה בין השכר ששולם לו בפועל והשכר שהיה משתלם לו אילו היה מועסק כעובד מן המניין. כאמור, רק באופן זה, יכול "המעסיק" לטעון לזכות קיזוז והשבה של החלק היחסי שהשתלם ל"עובד" מעבר לשכר הרגיל שהיה זכאי לו באם היה עובד מן המניין.

המלצתנו, אל תקלו ראש! פעלו לעריכת הסכמי "קבלן עצמאי" מפורטים, המעגנים בתוכם את עקרונות "סעיפי גדרון", מבחניהם והשלכותיהם.

בפסה"ד שהתפרסם בעת האחרונה ושיפורט להלן, קבע ביה"ד הארצי בערעור שהגישה מכללת ר"ג, כי בנסיבות המקרה, נוכח חוסר תום ליבו הקיצוני של המשיב ומכוח סעיפי גדרון שבהסכמי ההתקשרות שבין הצדדים, יש לבצע קיזוז של הסכומים ששולמו ל"עובד/קבלן" ביתר.

ביה"ד הארצי לעבודה - ע"ע 14122-07-10 מכללת ר"ג נ. אורי פרייס

המשיב - עורך דין במקצועו - שימש כמרצה בחוג לחשבונאות של המערערת - מכללת ר"ג - ודווח כעצמאי לשלטונות המס, כך ששכרו שולם כנגד חשבונית. בין המשיב למערערת נערכו הסכמי התקשרות, שכללו בין היתר סעיפי "גדרון",לרבות בנוסח שלהלן:

"הקבלן מצהיר כי הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין, בעל עסק עצמאי הנותן שירותים לגופים נוספים, ובעל תיקים עצמאיים במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, וכי אין בהתקשרות זו כדי ליצור יחסי עובד מעביד בינו לבין המכללה. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתקשרות המכללה עימו מבוססת על הצהרתו זו, וכי המכללה משלמת לו סכומים גבוהים מאלו שהיתה משלמת לו, לו מעמדו היה שונה. מוסכם ומוצהר ע"י הצדדים, לשם הזהירות, כי במידה וייקבע בניגוד לדעתם כי קיימים יחסי עבודה בין הצדדים, יקבעו זכויות הקבלן למפרע לפי השכר שהיה מקבל לו היה עובד שכיר, הינו *____ ש"ח ברוטו לשעת הוראה והוא יהא חייב להשיב למכללה לאלתר את מלוא התמורה העודפת שקיבל.

לאחר סיום ההתקשרות וחרף האמור בהסכמי ההתקשרות ובהצהרות המשיב כנ"ל, הגיש המשיב תביעה לביה"ד האזורי לעבודה כנגד המערערת בה טען כי התקיימו ביניהם יחסי עובד – מעביד ולכן הוא זכאי לתשלומים עבור זכויות סוציאליות שונות. כן טען המשיב כי פוטר מעבודתו שלא כדין והוא זכאי לפיצוי.

ביה"ד האזורי קיבל את תביעת המשיב בחלקה. נקבע כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד מעביד וכי המשיב זכאי לזכויות שונות ולפיצוי נוכח פיטוריו ללא שימוע.

 בנוסף נקבע, כי יש לחשב את זכויות המשיב בהתאם לתמורה ששולמה לו בפועל ונדחתה טענת המערערת, לפיה יש לקזז תשלומים שקיבל ביתר נוכח מעמדו כקבלן עצמאי.

על קביעה זו של ביה"ד האזורי הוגש הערעור הנדון.

ביה"ד הארצי קיבל את הערעור בחלקו וקבע, כי  על אף שביה"ד הארצי קיבל את הכרעת ביה"ד האזורי, לפיה בין הצדדים התקיימו יחסי עובד ומעביד, הרי שנסיבות העניין מצביעות על חוסר תום לב קיצוני מצד המשיב ("הקבלן העצמאי") ועל כן, לאור סעיפי גדרון שבהסכמים שבין הצדדים ולאחר בחינתם, התיר ביה"ד הארצי הקיזוז המבוקש.

חזרה

תמ״א 38 מאמרים

ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

משרדנו קיבל על עצמו את ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

פרויקט תמ"א 38 (2) ברח' עטרות 15 ברמת גן

משרד נ. תבור מייצג את דיירי הבניין שברח' עטרות 15 בר"ג בפרויקט תמ"א 38 (2), במסגרתו ייהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר, לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.