flag1 flag2 fb
פרסומים וחדשות

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו.
במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה כאמור.

קרא עוד
ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

משרדנו קיבל על עצמו את ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

קרא עוד
השעיית עובד מעבודתו נוכח הגשת תלונה על הטרדה מינית

האם על המעביד להשעות מעבודתו עובד שכנגדו הוגשה תלונה על הטרדה מינית?

בצד החומרה הרבה המיוחסת לעבירות של הטרדה מינית במקום העבודה ובצד הצורך להגן על המתלונן/המתלוננת ולסייע לה/לו ככל שניתן בבירור תלונתו/ה ובמיצוי הדין עם הנילון, עומדת לנילון חזקת החפות, לפיה וכל עוד מדובר בחשד בלבד, כל פגיעה במשרתו של אדם, בטרם הרשעה, והטלת הגבלות מיוחדות על יסוד מעמדו כחשוד או כנאשם, מבטאת הנחה של אשמה כלפיו ופוגעת בבחזקת החפות הנתונה לו, ועל כן השעייה תהא סעד ראוי במקרים קיצוניים בלבד. 

קרא עוד
האם רשימת לקוחות מהווה סוד מסחרי של המעסיק והאם יש תוקף חוקי לסעיפי הגבלת תחרות בהסכמי העסקה וסודיות?

האם רשימת לקוחות מהווה סוד מסחרי של המעסיק והאם יש תוקף חוקי לסעיפי הגבלת תחרות בהסכמי העסקה וסודיות?

בהמשך למאמר שכבר פורסם באתר, נדרשנו פעם נוספת לטפל בניסיון מעביד לטרפד את חופש העיסוק של עובד לשעבר, כעל הפרק נדונה, בין היתר, תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק לפי ס' 13(א) חוק עוולות מסחריות תשנ"ט – 1999, וזאת בטענה לגזל רשימת הלקוחות של המעביד – המהווה (לטענתו) סוד מסחרי.

מכאן עולה שאלת תוקפן החוקי של תניות סודיות והעדר תחרות המופיעות בהסכמי העסקה רבים ובהסכמי סודיות הנערכים עם עובדים, במסגרתן נכללות לרוב הגבלות גורפות על אפשרות העובד לפנות ללקוחות המעביד בסיום עבודתו, לרבות הגבלות על שימוש ברשימת הלקוחות של המעביד לשעבר. 

קרא עוד
ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב קק"ל 23 פ"ת

ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב קק"ל 23 פ"ת

קרא עוד
רעיון אינו מהווה זכות יוצרים ואינו מקים "הגנה" משפטית להוגה הרעיון

רעיון אינו מהווה זכות יוצרים ואינו מקים "הגנה" משפטית להוגה הרעיון

הגיתם רעיון עסקי כלשהו? בחרתם לגלותו, לשתפו או להציעו לאחרים, למשל לשותפים או משקיעים פוטנציאליים?, היזהרו! הרעיון שהגיתם אינו מוגן בזכויות יוצרים ואינו מקנה לכם זכויות או הגנות משפטיות שיש בהן כדי למנוע את העתקתו או יישומו ע"י כל גורם אליו פניתם.

קרא עוד
הסכמי "קבלן עצמאי" והוספת "סעיפי גדרון"

שאלת קיומם של יחסי עובד ומעביד נבחנת ע"י בתי הדין לעבודה במנותק מההסכמות ומההסכמים שנערכו בין הצדדים. התקשרות עם קבלן עצמאי בהסכם הנושא כותרת "הסכם קבלן עצמאי", אינה מהווה בטוחה כלשהי לאי קיומם של יחסי עובד ומעביד, גם אם הדבר הוצהר והוסכם מפורשות ע"י הצדדים בהסכם.

תהא התקשרות הצדדים אשר תהא, יחסי הצדדים יבחנו ע"י בית הדין עפ"י המבחנים הקבועים לבירור קיומם של יחסי עובד ומעביד.

"סעיפי גדרון" נועדו לקבוע, כי שעה ש"קבלן עצמאי" בוחר בהתקשרות מסוג זה ושעה שהתמורה המשולמת לו גבוהה באופן מהותי מזו שהיתה משולמת לו באם היה עובד שכיר מן המניין, אזי ועת יטען "קבלן עצמאי" זה לקיומם של יחסי עובד ומעביד, יוכל מי שנקבע כי הוא "המעסיק" לטעון לקיזוז ולהשבת ההפרש בין התמורה ששולמה ל"קבלן" בפועל לבין השכר שהיה משתלם לו, לו היה עובד שכיר מן המניין.

המלצתנו, אל תקלו ראש! פעלו לעריכת הסכמי "קבלן עצמאי" מפורטים, המעגנים בתוכם את עקרונות "סעיפי גדרון", מבחניהם והשלכותיהם.

קרא עוד
פרויקט תמ"א 38 (2) ברח' עטרות 15 ברמת גן

משרד נ. תבור מייצג את דיירי הבניין שברח' עטרות 15 בר"ג בפרויקט תמ"א 38 (2), במסגרתו ייהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר, לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.

האם עמלות ובונוסים המשולמים לעובד נכללים במסגרת חישוב פיצויי פיטורין?

עובדים רבים זכאים, כחלק מתנאי העסקתם, לתשלום עמלות שונות ובונוסים, המהווים לרב, תמריץ להגדלת תפוקה ומכירות.

פעמים רבות, אנו נתקלים במקרים בהם מעבידים נוהגים לשלם לעובדי מכירות עמלות מכירה, שחישובן נקבע בעיקר כאחוז (%) מסך כל המכירות החודשי שביצע העובד.

האם העמלות, הבונוסים או תוספת המכירות המשולמים לעובד כאמור ייחשבו כחלק משכרו הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורין?

קרא עוד
עסקת קומבינציה ברח' ההגנה 9 בהרצליה

משרדנו ייצג את בעלי הקרקע בעסקת קומבינציה ברח' ההגנה 9 בהרצליה, לבניית בניין בן 6 דירות, לרבות רישום הבית המשותף ומכירת הדירות.

קרא עוד
עסקת קומבינציה ברח' סמטת מנשה 3 ו: 5 בבני ברק

משרדנו ייצג את בעלי הקרקע בעסקת קומבינציה לבניית בניין בן 32 דירות ברח' סימטת מנשה 3 ו: 5 בבני ברק, לרבות רישום הבית המשותף ומכירת הדירות שנבנו

קרא עוד
הלכות פרשנות הצוואה, מחייבות הקפדה יתרה על ניסוח מדויק, שאינו משתמע לשתי פנים והמגשים את כוונת המצווה במלואה.

צוואה איננה דבר של מה בכך. בשעת עריכת הצוואה, יש ליתן את הדעת על ניסוח בהיר, ברור ושאינו משתמע לשתי פנים, וזאת על מנת להגשים בסופו של יום את כוונת המצווה במלואה. בפסק דין שהתקבל בביהמ"ש העליון לפני מס' ימים, נקבע, כי שעה שלשון הצוואה ברורה ועל אף נסיבות חיצוניות, שהראו על אפשרות סבירה לטעות בניסוח הצוואה ולכוונה אחרת שככל הנראה היתה למצווה, אסור לביהמ"ש להיכנס לפרשנות הצוואה או להכיר בנסיבות חיצוניות ועליו לאמץ הצוואה כמו שהיא. במצב דברים זה, נראה כי יתכן ומחמת ניסוח בלתי זהיר (אך ברור) של המצווה, לא ניתן לדעת מה היתה כוונתו האמיתית של המצווה וצוואתו תפורש עפ"י אמות מידה משפטיות טהורות, שספק אם יש בהן כדי הגשמת רצונו של המצווה.

קרא עוד
צילום עובד במצלמה נסתרת במקום העבודה, ללא הסכמתו או ידיעתו, מהווה עילה להתפטרות שדינה כדין פיטורין.

בית הדין לעבודה קבע, כי "הזכות לפרטיות היא זכותו של האדם ולא של המקום סביב כל אדם יש מרחב שבתוכו הוא זכאי להיות עם עצמו. מרחב זה נע עם האדם עצמו. מעקב, אף במקום שאינו רק לשימושו של העובד הוא כלי לגיטימי בתנאי שהעובד מודע לכך. צילום סמוי פוגע בפרטיות העובד.
צילום של עובד במשך כל השעות שבהן הוא שוהה במשרדו, מבלי להודיע לו על כך, מהווה "נסיבה שביחסי עבודה שבה אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו..."

קרא עוד
לא תמיד ייחשב מי שהנו דירקטור, מנהל או בעל מניות בחברה כעובד של החברה

לא תמיד ייחשב מי שהנו דירקטור בחברה כעובד של החברה, גם אם הוא זכאי למשכורת מהחברה. נקודת המוצא ליחסים בין חברה לבעלי המניות שבה ומנהליה היא שאין הם יחסי עובד-מעביד. אולם מנקודת מוצא זו ניתן להגיע משהתמלאו התנאים לכך, כי קיימים אף יחסי עובד-מעביד בין החברה למנהל. לצורך הקביעה כי דירקטור הוא גם עובד של החברה, נדרש הדירקטור לבצע תפקיד נוסף להיותו דירקטור, כי תהא הפרדה מלאה בין שני התפקידים וכי יחסי עובד-מעביד ייקבעו באמצעות חוזה (בכתב או בהתנהגות) כאשר את העובדות יש לבחון הלכה למעשה בכל מקרה ומקרה.

קרא עוד
מצגים שלא נכללו במפורש בהסכם לא יהוו עילה לביטולו

ביהמ"ש קיבל את תביעת חב' תנובה וחב' סחלב, שיוצגו ע"י עוה"ד נמרוד תבור ואורן תבור, בתביעתן נגד חב' סונול וקבע, כי משנחתם הסכם שכירות בו נכללו כל תנאי העסקה, התגבשו מלוא זכויות וחובות הצדדים ולא תשמע טענת השוכר (סונול) בדבר זכותו לבטל ההסכם, מאחר ולדבריו, כדאיות העסקה נבעה ממצגי המשכיר (תנובה וסחלב) שבמסגרת המו"מ הטרום חוזי. לפיכך, נקבע כי סונול הפרה ההסכם עת בחרה לבטלו ותביעתה הנגדית נדחיתה אף היא.

קרא עוד
פרויקט תמ"א 38(2) ברח' תרע"ד 10 בר"ג

משרד נ. תבור מייצג את דיירי רח' תרע"ד 10 בר"ג בפרויקט תמ"א 38(2), במסגרתו ייהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר, לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.

קרא עוד
תמ"א 38 - המדריך לבעל הדירה הזהיר

העיסוק בתמ"א 38 הפך בעת האחרונה פופולארי יותר ויותר.

עשרות חברות יזמיות ויזמים פרטיים צצו וצצים כפטריות אחרי הגשם, פונים (לעיתים באגרסיביות בלתי סבירה) לבעלי דירות ומציעים להם עסקאות שונות ומשונות, מחתימים את אותם בעלי דירות על מסמכים והסכמים שונים והלכה למעשה, הופכים לעיתים את בעלי הדירות לבני ערובה, שמגלים אט אט, כי קיים הבדל תהומי בין המצגים שהוצגו בפניהם, בין המסמכים עליהם חתמו ובין שאיפותיהם, כוונתם ותקוותיהם לבין המציאות וההיתכנות התכנונית, הביצועית והמשפטית של הפרויקט כולו בפועל.  

משרדנו עוסק מספר שנים בטיפול בקידום ובליווי ביצוע של פרויקטים שעניינם בתמ"א 38, וזאת הן בפרויקטים בהם משרדנו מייצג את הדיירים והן בפרויקטים בהן משרדנו מייצג את היזם/הקבלן המבצע.

במסגרת רשימה זו, נסקור בקצרה את עקרונות מפתח הנוגעים לתמ"א 38, שלטעמנו חשובים ומהותיים לכל בעל דירה בעת בחינת שאלת כדאיות מתן ההסכמה לפרויקט מסוג זה.

קרא עוד
תביעות כנגד נושאי משרה בחברות פרטיות - שימוש בהליכי פירוק לצורך הגשת תביעות אישיות נגד נושאי משרה והרמת מסך

חברות שהפכו חדלות פירעון, הנן תופעה רווחת ומוכרת בישראל, בייחוד בשנים האחרונות, בהן מוסר התשלומים וההגינות העסקית ירדו לשפל חסר תקדים.  

זולת נושים המובטחים בבטוחות שונות, לרוב אין לנושי החברה אמצעי לעקוב אחר פעילותה ו/או מעשיה ואין להם אפשרות לצפות את קריסתה האפשרית ולנקוט בצעדי מנע להקטנת נזקיהם.

במקרים רבים ובמיוחד כשמדובר בחברות קטנות, אין לחברה הקורסת נכסים כלשהם ואין לנושיה הבלתי מובטחים כל סיכוי לגבות הימנה דבר. במקרים אלו ובמיוחד כשמתעורר חשש בנוגע לנסיבות קריסת החברה, האפשרות היחידה העומדת לרשות הנושים הנה לבחון תביעה אפשרית נגד נושאי המשרה בחברה ובדרך זו, להקים להם חבות אישית לפירעון חובות החברה, וזאת כדלקמן:

1.         לפנות לביהמ"ש בבקשת פירוק ובמסגרת הליך זה, לנסות ולגרום לקיום חקירה לחברה ולנושאי המשרה שמטעמה והביא להגשת תביעות אישיות נגדם.

2.         או, להגיש תביעה אישית נגד נושאי המשרה בחברה, וזאת מכוח העילות הקבועות בחוק החברות ושלא במסגרת הליכי פירוק.

קרא עוד
מתן פטור ושיפוי לנושאי משרה בחברה וביטוח נושאי משרה

במציאות היום יומית, יתכנו מקרים בהם תוטל חבות אישית על נושאי משרה בחברה, וזאת מטעמים ובנסיבות שונות ומגוונות. המגמה הרווחת כיום, כנלמד ממגוון רחב של תביעות המוגשות לביהמ"ש, הנה לנסות ולפגום בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה ולכלול במגוון סוגים של תביעות ודרישות נגד חברה גם ניסיון להרמת מסך ולהטלת חבויות אישיות על מי מטעמה.

בהתאם לאמור בס' 258 – 264 לחוק החברות, רשאית חברה, בנסיבות המפורטות בחוק, לפטור נושאי משרה מטעמה מאחריות בשל הפרת חובת האמונים כלפיה וכמו כן, לשפות נושא משרה בגין חבות אישית או הוצאות שהוטלו עליו עקב פעולה שעשה כנושא משרה בחברה. בנוסף, רשאית חברה לבטח נושאי משרה מטעמה מפני חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, וזאת בקשר להפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, הפרת חובת אמונים כלפי החברה חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

פעולות החברה כאמור, מותנות בהמצאות סעיפים מתאימים בתקנון החברה, המקנים לחברה הרשות לפעול כאמור ובהיעדרם, לא תוכל החברה לעשות כן.

לפיכך, יש חשיבות רבה להוספת סעיפים כאמור לתקנון החברה ובהעדרם, לתקן את התקנון בהתאם.

קרא עוד
הקושי באכיפת חוזה מחמת שיהוי

אכיפת החוזה הנה הסעד העיקרי שעה שמדובר בהפרתו.

מנגד, מצוי סעד הביטול, המקנה לנפגע הזכות לבטל ההסכם מחמת הפרתו.

בבחירת הסעד הרצוי, ניתן משקל ממשי להתנהגות הצדדים ממועד ההפרה ויכול, שמחמת השיהוי בו נהגו, לא תתאפשר האכיפה.

קרא עוד
הגנה על סודות מסחריים והגבלת חופש העיסוק בניתוק יחסיי עובד ומעביד

"סוד מסחרי אינו 'מילת קסם' על מעסיק הטוען לקיומו של 'סוד מסחרי' להוכיח את קיומו..."

בתי המשפט ובתי הדין לעבודה נדרשו רבות להכריע בשאלה אימתי יוגבל חופש העיסוק של עובד, שעה שזכות יסוד זו של העובד מתנגשת עם עקרונות יסוד אחרים, כדוגמת זכות הקניין של המעביד.

זכות האדם לחופש העיסוק מצאה ביטוי ועיגון כבר בפסיקת בתי המשפט סמוך לאחר קום המדינה, בפסיקת בית הדין לעבודה ואף בחוק יסוד: חופש העיסוק.

בתי המשפט ובתי הדין לעבודה נדרשו למצוא איזון בניגוד שבין כלל חופש העיסוק לבין עקרונות יסוד אחרים כגון עקרון חופש ההתקשרות ועקרון השמירה על הקניין המוגנים אף הם ע"י חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

קרא עוד
דחיית טענה למחיקת תביעה ולחילופין לעיכוב הליכים מחמת תניית שיפוט זר

ביהמ"ש קיבל את טענת עו"ד און תבור, לפיה ושעה שמדובר בתביעה אישית נגד סוכן/יבואן של מוצר שיוצר מחוץ לישראל, אין למחוק את התביעה או לעכב את ההליכים בה, וזאת מחמת טענה לקיומה של תניית שיפוט זר ייחודי בהסכם עם היצרן הזר. לפיכך, דחה ביהמ"ש את בקשת הנתבעים למחוק התביעה או לעכב הדיון בתיק וקבע, כי הדיון יתנהל ויתקיים בישראל וטענת הנתבעים בדבר תניית השיפוט הזר תידון במסגרתו וכחלק בלתי נפרד מהשאלות שבמחלוקת.

קרא עוד
בהעדר פירוט מדוקדק של נזקים וליקויים באספקת מוצרים תדחה התביעה

ביהמ"ש דחה את תביעתה של חב' אבן צבר, בטענה לנזקים וליקויים באספקת מוצרי שיש, וזאת לאחר שהתקבלו טענות הנתבעת, שיוצגה ע"י עו"ד אורן תבור, לפיהן ובהיעדר פירוט מדוקדק של הנזקים והליקויים הנטענים, לא עמדה התובעת בנטל ההוכחה המוטל עליה.

קרא עוד
כאשר לשון ההסכם ברורה וחד משמעית, חלה ערבותו של ערב גם על תקופת האופציה שבהסכם

בעריכת הסכם שכירות יש ליתן את הדעת להיקף חבותם של הערבים לחוזה, וזאת באופן ברור וחד משמעי.

ביהמ"ש דחה את טענת ערב להסכם שכירות, לפיה אין ערבותו חלה על תקופת האופציה, וקיבל את טענת בעל הנכס, שיוצג ג"י עו"ד נמרוד תבור, לפיה ומלשון ההסכם ברור כי הערבות חלה על כל תקופת ההסכם, לרבות על תקופת האופציה.

קרא עוד
פרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברח' ראש פינה בר"ג

משרד נ. תבור מייצג את דיירי רח' ראש פינה 35 בר"ג בפרויקט תמ"א 38, במסגרתו יחוזק ויושבח הבניין, לרווחת בעלי הדירות.

קרא עוד
פרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברח' מגיני נגבה בהרצליה

משרד נ. תבור מייצג את היזם בפרויקט תמ"א 38 ברח' מגיני נגבה בהרצליה, במסגרתו יחוזק הבניין ויושבח לרווחת בעלי הדירות.

קרא עוד
פרויקט תמ"א 38(2) ברח' הצלע בר"ג

משרד נ. תבור מייצג את דיירי הבניין ברח' הצלע 4 בר"ג בפרויקט תמ"א 38(2), במסגרתו ייהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.

קרא עוד
פרישה ממשא ומתן בסמוך למועד שנקבע לחתימת ההסכם

נדחיתה תביעה נגד חברת ג'וס טיים ומנהליה, שיוצגו ע"י עו"ד און תבור.

בין הצדדים התנהל מו"מ להתקשרות בהסכם. לאחר שנקבעה פגישת חתימה, הודיעה חב' ג'וס טיים על חזרתה מהמו"מ ועל ביטול פגישת החתימה.

התובעת טענה, כי מאחר ובין הצדדים התגבשה טיוטה סופית ונקבעה פגישת חתימה, יש לראות את ההסכם כהסכם קיים ויש לאכפו.

בית המשפט קיבל את עמדת הנתבעים, לפיה ולמרות שהנתבעים ביטלו את פגישת החתימה על הסכם ונמנעו מלהתקשר על פיו, הוכח מתוך התכתבויות הצדדים, מהתנהגותם ומנסיבות המקרה, כי רק חתימת ההסכם היא האקט המגבש את גמירות הדעת בין הצדדים.

 

קרא עוד
פרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברח' כנפי נשרים בר"ג

משרד נ. תבור מייצג את בעלי הדירות בבניין ברח' כנפי נשרים 13 ברמת גן, בפרויקט תמ"א 38 לחיזוק המבנה והשבחתו.

קרא עוד
בניין מסחר ומשרדים בר"ג

משרד נ. תבור ייצג בעלי מגרש בעסקת קומבינציה לבניית  "מגדל גלפר", בניין בן 15 קומות, 52 דירות, קומת משרדים, קומת מסחר ו: 4 מרתפי חניה, בפינת הרחובות שד' ירושלים ובן גוריון ברמת גן.

קרא עוד
פרויקט תמ"א 38(2) - רח' תרע"ד 14 בר"ג

משרד נ. תבור מייצג את דיירי רח' תרע"ד 14 בר"ג בפרויקט תמ"א 38(2), במסגרתו יהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר, לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.

קרא עוד
חובת קיום שימוע לפני פיטורין

חובת קיום שימוע לפני פיטורין הנה חובה מהותית, שיש לנהוג בה במלוא הרצינות ובהתאם לכללים שגובשו בפסיקה, שכן הפרתה עלולה להביא לחיוב המעביד בפיצוי כספי ניכר.

קרא עוד

תמ״א 38 מאמרים

ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

משרדנו קיבל על עצמו את ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38 (חיזוק) ברחוב מהר"ל 8 בתל אביב

פרויקט תמ"א 38 (2) ברח' עטרות 15 ברמת גן

משרד נ. תבור מייצג את דיירי הבניין שברח' עטרות 15 בר"ג בפרויקט תמ"א 38 (2), במסגרתו ייהרס הבניין הקיים וייבנה בניין חדש ומפואר, לרווחת הדיירים הקיימים והרוכשים החדשים.